Artikler innenfor arverett

Arveretten omhandler hva som skal skje med arvelaters eiendeler og gjeld etter deres død. Den omfatter hvem eiendelene skal overføres til, og hvordan overgangen skjer. Det er først og fremst av arveloven vi utleder rettsreglene som regulerer dette. Vi finner også en del regler om fremgangsmåte for skifte av dødsbo i skifteloven. Videre finnes reglene om arveavgift i arveavgiftsloven.

Selv om arveretten i stor grad er detaljregulert, er det likevel ikke slik at alle rettsspørsmål kan tolkes ut i fra ordlyden i f.eks arveloven. En må ofte se hen til omfattende rettspraksis og forarbeider som foreligger på arverettens område. Videre er det jo slik at testamentet er sentralt ved fordeling av arvelaters eiendeler.