Dersom visse vilkår er oppfylt, har barnevernet anledning til å frata foreldrene omsorgen for sine barn. Barnevernet overtar da hovedansvaret for barnas oppvekst. Omsorgen overlates da til en fosterfamilie eller en institusjon.

Det er svært strenge vilkår som må være til stede for at et slikt inngripende tiltak skal kunne gjennomføres. Omsorgsovertakelse betyr likevel ikke at foreldrene fratas foreldreansvaret, og det er på det rene at overtakelsen som hovedregel er ment å være midlertidig. Omsorgen for barna kan tilbakeføres til foreldrene på et senere tidspunkt dersom situasjonen tilsier at dette er aktuelt.

Omsorgsovertakelse, bamse med hvit bakgrunn

Ca. 35 000 barn er under barneverntiltak i Norge til enhver tid, bl.a ved omsorgsovertakelse og omplassering til fosterhjem.

Barnevernloven § 4-12: Fire alternative vilkår for omsorgsovertakelser

Regelen om omsorgsovertakelse fremgår av barnevernloven § 4-12, som oppstiller fire ulike (alternative) vilkår for at omsorgsovertakelse kan finne sted:

  • A) Dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.

For at overtakelse skal finne sted etter dette alternativet må situasjonen være klart uholdbar. Man anerkjenner at ikke alle barn vokser opp i “kjernefamilier”, og det er ikke meningen at barnevernet skal kunne overta omsorgen bare fordi det er noen mindre avvik i forhold til dette.

  • B) Dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.

Her er det snakk om omsorgsovertakelse for barn med psykiske problemer eller sykdommer ellers, der foreldrene ikke makter å møte barnets spesielle behandlingsbehov.

  • C) Dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.

For eksempel incest eller annen barnemishandling.

  • D) Dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Dette alternativet er praktisk for foreldre som er psykisk syke, lider av psykisk utviklingshemming eller av annen grunn ikke vil kunne ha omsorgsevne for barnet.

Mildeste inngreps prinsipp

Videre er det et tilleggskrav om at andre hjelpetiltak er tilstrekkelig utprøvd. Omsorgsovertakelse må syntes helt nødvendig. Dersom den daglige omsorgen kan gjøres tilfredstillende ved f.eks opphold på familiesenter, så skal dette forsøkes før barnevernet setter i verk et så inngripende tiltak som omsorgsovertakelse er. Dersom den daglige omsorgen skyldes dårlig økonomi, så kan ikke det begrunne overtakelse av omsorgen. Andre hjelpetiltak kan være råd og veiledning til foreldrene, tilsyn i hjemmet eller midlertidig omplassering av barnet.

Når man vurderer om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede skal man legge til grunn en nåtidsvurdering av situasjonen. Reglene fordrer likevel at det til en viss grad også må foretas en fremtidsvurdering, for eksempel i forhold til om andre tiltak kan benyttes fremfor omsorgsovertakelsen.

Barnets beste

Dersom både et av de alternative vilkårene (A-D) er oppfylt, og hjelpetiltak ikke anses som tilstrekkelig for å holde omsorgen må et akseptabelt nivå, må fylkesnemnda eller retten likevel vurdere om overtakelse av omsorgen er til barnets beste, jfr. barnevernloven § 4-1. En flytting har jo negative konsekvenser i seg selv, og det er åpenbart meningen at barnet alt i alt skal få en bedre omsorgssituasjon enn hos foreldrene som han evt. forlater.

Fri advokathjelp i barnevernssaker om omsorgsovertakelse

I saker av denne typen ytes det fri rettshjelp betalt av det offentlige. Saken vil først føres for fylkesnemnda, og kan deretter ankes inn for tingretten. En risikerer heller ikke saksomkostninger dersom en taper i retten. Benytt skjemaet under dersom du ønsker bistand fra en erfaren barnevernsadvokat. Mer info fra barnerettsadvokater.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål

Trenger du advokat til barnefordeling?