Erstatning: pasientskade

Erstatning for pasientskade: Ordningen med pasientskadeerstatning

Dersom du har blitt skadet etter behandling i helsevesenet kan du ha krav på pasientskadeerstatning.  Det kan være for eksempel en operasjon eller fødsel som har gått veldig galt. Det kan også være at sykehuset eller fastlegen burde ha oppdaget en sykdom på et tidligere tidspunkt og at dette har fått følger for din helse. Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som forvalter ordningen og behandler søknader om erstatning. Det tar ca. 12 mnd før man får svar på om vilkårene for erstatning er oppfylt. Dersom Norsk Pasientskadeerstatning kommer til at vilkårene for erstatning er oppfylt vil man ha krav på erstatning for sitt økonomiske tap mm. Dette skjer i en ny saksbehandlingsrunde. Dersom man ikke er enig med NPE kan man klage inn saken for pasientskadenemnda som kan overprøve NPE sitt vedtak.

Når har en krav på pasientskadeerstatning?

Hvorvidt en har krav på pasientskadeerstatning følger av pasientskadeloven av 15. juni 2001 nr. 53. Pasientskaden må skyldes en “svikt” i ytelsen av helsehjelp. Altså en feil i behandlingen. Ved alle operasjoner og ved behandling ellers vil det være en statistik risiko for at noe går galt. Det er ikke dermed sagt at det har skjedd en svikt i behandlingen. Videre kan en få erstatning dersom en har blitt skadet grunnet teknisk svikt ved utstyret på sykehuset, eller dersom en har blitt smittet på sykehuset.

Erstatningen

Det økonomiske tapet som følge av pasientskaden skal dekkes av NPE. Utmålingen følger de alminnelige regler om erstatning etter personskade. Det kan være påført og fremtidig tap av inntekt, samt menerstatning. Oppreisning må imidlertid kreves av den eventuelle direkte skadevolder. Tap under kroner 5000 dekkes heller ikke. Les mer om erstatning etter personskade. I 2010 utbetalte Norsk pasientskade 818 millioner kroner i erstatning til pasienter som ble skadet under behandling.

Bistand av personskadeadvokat

Det kan være lurt å la seg bistå av en personskadeadvokat med erfaring fra pasientskader dersom en vil fremme et krav ovenfor NPE. I noen tilfelle dekker NPE advokatutgifter. Ta kontakt for en uforpliktende dialog/fri vurdering av din sak. Benytt skejmaet under.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål