Yrkesskade: erstatning

Har du blitt skadet på jobb?

Dersom du har blitt skadet i en arbeidsulykke kan du kreve erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er normalt et vilkår at det er snakk om en plutselig og ytre hendelse, altså det som generelt og upresist kalles en ulykke. Dette i motsetning til for eksempel belastningsskader som oppstår over tid. Det finnes også unntak fra dette utgangspunktet om at skaden må skyldes en arbeidsulykke, for eksempel for sykdommer. Hvorvidt skaden er å anse som en yrkesskade er regulert i lov om yrkesskadeforsikring og lov om folketrygd. Dersom det er snakk om en dekningsmessig yrkesskade har du et direkte erstatningskrav mot forsikringsselskapet, altså trenger man ikke gå veien om arbeidsgiveren. For øvrig likestilles psykisk og fysisk skade i erstatningsretten. Dersom skaden skjedde i trafikken kan det fortsatt være at det er snakk om en yrkesskade, og at erstatningsutmålingen følger noe gunstigere regler enn ved trafikkskade.

Erstatning for yrkesskade

Erstatningen etter en yrkesskade følger i utgangspunktet de vanlige utmålingsreglene i lov om skadeerstatning kap. 3. Det vil si at du skal kompanseres av forsikringsselskapet for all det økonomiske tapet som er en følge av yrkesskaden. Dette kan være inntektstap, utgifter til behandling mm. Til fratrekk kommer evt. uføretrygd du får fra NAV. Det gjelder likevel noen særlige regler for erstatning etter yrkesskade. Erstatningsutmåling etter yrkesskade er komplekst, og det anbefales å kontakte en advokat slik du får den yrkesskadeerstatningen du har krav på. Erfaringsmessig vil skadelidte som bistås av advokat komme langt bedre ut av oppgjøret enn de som aksepterer tilbudet fra forsikringsselskapet på egenhånd.

Advokat yrkesskade

Har du den nødvendige medisinske og juridiske kompetansen til å hevde ditt erstatningskrav ovenfor forsikringsselskapet? Har du god oversikt over reglene om attføring/uføretrygd i forhold til NAV? En del advokater spesialiserer seg på personskadeerstatning, deriblant yrkesskade. Som nevnt ovenfor bør du kontakte en advokat dersom du blir utsatt for en yrkesskade. Nødvendige utgifter til advokat erstattes av yrkesskadeforsikringen. Benytt skjemaet under for å få en fri vurdering av din sak av en erfaren yrkesskadeadvokat. Advokaten ordner det praktiske med forsikringsselskapet.

Ditt navn

E-post

Telefonnummer

Spørsmål